Polityka prywatności

Gdańsk by Bike/ Poland By Locals

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób, których dane dotyczą. Określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych osób (zwanych dalej: „użytkownikami”) odwiedzających strony internetowe Administratora, kontaktujących się z Administratorem, korzystających (w tym reprezentujących podmioty korzystające) z usług świadczonych przez Administratora.

Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem danych osobowych jest Poland By Locals Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Powstania Wielkopolskiego 17, 81-461 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705230, posiadająca NIP: 5862325079 oraz REGON: 368807022 (kontakt pod ww. adresem lub adresem poczty elektronicznej: contact@polandbylocals.com lub numerem telefonu: (+48) 537 168 775 lub (+48) 608 204 325

Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez Użytkowników oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Dane prztewarzane są jedynie do wypełnienia przedmiotu umowy w procesie rezerwacji, a następnie realizacji zlecenia. Nie udostępniamy danych osobm trzecim z poza organizacji.

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych z jego działalnością to jest związanych z:

  • Przygotowaniem oferty, zawarciem i wykonaniem przedmiotu umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
  • nawiązaniem relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem użytkowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • prowadzeniem marketingu produktów i usług własnych jako uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • dochodzeniem roszczeń i obrony przed roszczeniami jako uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • wypełnieniem obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi.

Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niepodania?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być niemożność zawarcia umowy lub realizacji zamówienia

Komu możemy przekazywać Twoje dane?

Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom państwowym, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości. Odbiorcami danych mogą być: przewodnicy, przewoźnicy, operatorzy płatności.

Jakie prawa Tobie przysługują?

Każdemu użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Każdemu użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do żądania:

  • dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);
  • sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), także przez czas potrzebny do zachowania zgodności z przepisami prawa.

Kontakt

Fundacja Aktywni Lokalnie
ul. Chlebnicka 19/20
80-830 Gdańsk

Otwarte

Pon-Nd 9:00 – 18:00

Jesteśmy członkami Gdańskiej Organizacji Turystycznej
visit-gdansk

2022 Gdańsk By Bike © Wszelkie prawa zastrzeżone | designed by crafty.STD

Book Now